>Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Restauratiebedrijf Martin Dijkhof B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid en begrippen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Restauratiebedrijf Martin Dijkhof B.V. (“hierna Dijkhof”) aanneemt, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en Dijkhof gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
 4. Onder schriftelijk tevens “per e-mail” verstaan.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle offertes van Dijkhof zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand als Dijkhof een opdracht jegens de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd. Eventuele wijzigingen op de overeenkomst komen tot stand door aanbod en aanvaarding.
 3. De opdrachtgever is verplicht de bevestiging van Dijkhof per direct te controleren op juistheid en volledigheid en eventuele onjuistheden per omgaande schriftelijk aan Dijkhof te berichten.
 4. Als opdrachtgever aan Dijkhof gegevens en informatie verstrekt, mag Dijkhof uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal zij haar offerte hierop baseren.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dijkhof niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Als opdrachtgever de aanbieding van Dijkhof niet aanvaardt, heeft Dijkhof het recht alle kosten die zij heeft gemaakt om haar aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Annuleringen

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Dijkhof te vergoeden:
  1. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte of nog te maken kosten te vergoeden.
  2. de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en onderdelen die reeds door Dijkhof zijn ingekocht voor zijn rekening te nemen tegen de door Dijkhof in zijn calculatie opgenomen prijzen.

Alles onverminderd het recht van Dijkhof op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en rente.

Artikel 4: Restauratie

 1. Dijkhof accepteert totaalrestauraties dan wel deelrestauraties waarbij de werkwijze en de kwaliteit wordt bepaald door Dijkhof.
 2. Door restauratie wordt het object voor zover mogelijk, of mogelijk te achterhalen is, in originele toestand gebracht, tenzij de opdrachtgever dit anders wenst.
 3. Als blijkt dat na grondig bestuderen van de oude onderdelen, dan wel na zorgvuldig zoeken in onze naslagwerken de originaliteit niet of nauwelijks te achterhalen is dan zal gekozen moeten worden voor de meest aannemelijke uitvoering van die details.
 4. Als na uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. de originaliteit als omschreven in lid 3 de opdrachtgever andere wensen te kennen geeft waardoor werkzaamheden opnieuw uitgevoerd dienen te worden, dan zullen deze werkzaamheden als meerwerk beschouwd worden

Artikel 5: Levertijd/restauratieperiode

 1. De levertijd en/of restauratieperiode worden door Dijkhof bij benadering vastgesteld.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of restauratieperiode gaat Dijkhof ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd en/of restauratieperiode gaan pas in wanneer de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan Dijkhof bekend waren toen zij de levertijd en/of restauratieperiode vaststelde, kan zij de levertijd en/of restauratieperiode verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Dijkhof kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.
 5. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of restauratieperiode verlengd met de tijd die Dijkhof nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Dijkhof kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.
 6. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Dijkhof wordt de levertijd en/of restauratieperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Dijkhof kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.
 7. Overschrijding van de levertijd en/of restauratieperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Prijzen, prijsindicaties, honorarium

 1. Alle prijsindicaties van Dijkhof zijn vrijblijvend en worden gedurende een maand gestand gehouden, tenzij de prijsindicatie anders vermeldt.
 2. Prijsopgaven, brochures, en prijslijsten zijn te allen tijde herroepelijk en binden Dijkhof niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
 3. Voor prijsindicaties, brochures en prijslijsten m.b.t. restauratie/reparatiewerkzaamheden geldt dat deze zowel voor zover het betreft de opgegeven tijd, als ook de opgegeven prijs altijd schattingen zijn.
 4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn prijzen en honorarium altijd inclusief omzetbelasting.
 5. Dijkhof mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.
 6. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 5 te voldoen op het moment dat Dijkhof deze in rekening brengt.

Artikel 8: Meerwerk

 1. Indien tijdens de restauratie/reparatie mocht blijken dat onderdelen vervangen of hersteld moeten worden welke ten tijde van de kostenraming niet zichtbaar waren of waarvan herstel of vervanging niet nodig hoefde te worden geacht, dan wel werkzaamheden moeten worden verricht, welke ten tijde van de kostenraming niet voorzien waren, worden die onderdelen en werkzaamheden als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Onder het in het vorige lid genoemde meerwerk vallen onder andere vervanging van tijdens de restauratie/reparatie door materiaalmoeheid of anderszins onbruikbaar geraakte onderdelen en onbruikbaar geraakte of gebleken installaties

Artikel 9: Overmacht

 1. Dijkhof heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan tekortkomingen die verband houden met: leveranciers, onderaannemers of transporteurs die niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, arbeidsongeschiktheid van personeelsleden of andere ondergeschikten.
 3. Dijkhof is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan drie maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en Dijkhof kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
 4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
 5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 10: Verzekeringen

 1. Gedurende de restauratie/reparatie zal Dijkhof het object verzekeren op haar garagepolis. Zo nodig zal de waarde van het te restaureren/repareren object getaxeerd worden door een door Dijkhof aan te wijzen taxateur. Op Dijkhof rust geen enkele aansprakelijkheid voor objecten die in de stalling staan om welke reden dan ook.
 2. De waardevermeerdering door een geheel of gedeeltelijk uitgevoerde restauratie/reparatie zal zo nodig getaxeerd worden d.m.v. taxatie aan de hand van verzameld fotomateriaal alsmede door overlegging van werkorders en facturen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Dijkhof gehouden haar contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
 2. De verplichting tot schadevergoeding van Dijkhof op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Dijkhof uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
 3. Als Dijkhof om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 10% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW) met een maximum van € 7.000,-. Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 10% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering met een maximum van € 7.000,- .
 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, waardevermindering, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk zelf tegen deze schade verzekeren;
  b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Dijkhof.
 5. Dijkhof is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Dijkhof voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Dijkhof geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor Dijkhof in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 12: Garantie en overige aanspraken

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Dijkhof voor een periode van zes maanden na levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
 2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal Dijkhof de keuze maken of zij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest Dijkhof voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt zij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering.
 3. Onderdelen of materialen die door Dijkhof worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan haar worden toegezonden.
 4. Opdrachtgever moet Dijkhof in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
 5. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Dijkhof heeft voldaan.
 6. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
  - normale slijtage;
  - onoordeelkundig gebruik;
  - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  - wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
  - gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
  - gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
 7. Geen garantie wordt gegeven op:
  - geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
  - het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
  - onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
  - op zaken die niet door Dijkhof zijn vervangen door nieuwe.
 8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
 9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 13: Klachtplicht

 1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Dijkhof heeft geklaagd.
 2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Dijkhof hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan 10 dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 14: Betaling

 1. Zodra de overeenkomst tussen Dijkhof en de opdrachtgever tot stand is gekomen, zal de opdrachtgever het eerste contractuele voorschot voldoen. Zolang betaling nog niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is Dijkhof niet gehouden een aanvang met de werkzaamheden te maken.
 2. Vervolgens zal facturering plaatsvinden wanneer het aan te wenden voorschot nihil is of naar verwachting binnen 7 dagen geheel verbruikt zal zijn, dan wel indien voor de aflevering van het object mocht blijken dat het voorschot de totale kosten niet zou hebben gedekt.
 3. De facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Het gehele factuurbedrag, alsmede alle andere bedragen die de opdrachtgever nog aan Dijkhof mocht zijn verschuldigd, zullen zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar zijn op de vijftiende dag na factuurdatum.
 4. Bij niet betaling is Dijkhof alsdan gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende overeenkomst zomede alle andere overeenkomsten welke door de opdrachtgever of Dijkhof nog niet volledig waren nagekomen, zonder nadere ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Dijkhof geleden schade, waaronder met name begrepen winstderving. De te vergoeden schade wordt bepaald door Dijkhof of door een door Dijkhof aan te wijzen deskundige.
 5. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan Dijkhof verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 6. Voorts is de opdrachtgever gehouden Dijkhof alle kosten te vergoeden die gemaakt moeten worden ter incasso van de openstaande bedragen.
 7. Betalingen zullen in eerste instantie in mindering strekken op de rente en kosten, zoals bedoeld in lid 5 en 6 en daarna op de hoofdsom.
 8. Behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever strekken de gegevens uit de boekhouding van Dijkhof tot volledig bewijs van het bestaan van de juistheid van het door de opdrachtgevers verschuldigde bedrag.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Dijkhof blijft eigenaar van alle geleverde zaken en te repareren/restaureren zaken zolang opdrachtgever niet al zijn betalingsverplichtingen (dus ook die uit eerdere en latere overeenkomsten) jegens Dijkhof heeft voldaan.
 2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden. Ook mag opdrachtgever onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet bezwaren.
 3. Nadat Dijkhof haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
 4. Dijkhof heeft op alle zaken die zij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die zij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht.

Artikel 16: Beëindiging van de overeenkomst

 1. Een voor een bepaalde reparatie/restauratieproject aangegane overeenkomst kan in beginsel niet tussentijds worden opgezegd.
 2. Onverlet alle (overige) wettelijke rechten is opzegging van de overeenkomst mogelijk met onmiddellijke ingang indien aan een der partijen (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of het faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken, voor of door opdrachtgever toelating tot de WSNP is aangevraagd of verkregen.
 3. Dijkhof is in geval van opzegging nimmer gehouden tot schadevergoeding.

Artikel 17: Risico

 1. Het risico van de door Dijkhof verkochte objecten is vanaf het tot stand komen der koop voor de koper, ook al heeft de feitelijke en/of juridische levering nog niet plaats gevonden.
 2. Zodra Dijkhof een object in stalling neemt, omdat de restauratie/reparatie is beëindigd of omdat de opdrachtgever zulks heeft verzocht, dan wel omdat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Dijkhof niet of niet tijdig is nagekomen,
 3. is Dijkhof niet gehouden de verzekering gedurende stallingsperiode te laten voortduren en zijn alle risico’s, waaronder schade door niet gebruik voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Bij het opnieuw starten van de restauratie/reparatie na stalling is de opdrachtgever de extra kosten als meerwerk verschuldigd.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Naast de rechter die volgens de wet bevoegd is, is ook de rechter te Utrecht bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Sitemap | © 2020 Dijkhof Autorestauraties